පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය හා පසුදින උදැසන සපිරිකර සංඝගත දක්ෂිනාව

පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනය හා පසුදින උදැසන සපිරිකර සංඝගත දක්ෂිනාව